Сма­ње­на ка­зна окри­вље­ном за зло­чин над Ср­би­ма: Хусеин Мујановић на слободи - www.zlocininadsrbima.com

   

29. јануар 2023.


СМА­ЊЕ­НА КА­ЗНА ОКРИ­ВЉЕ­НОМ ЗА ЗЛО­ЧИН НАД СР­БИ­МА: ХУСЕИН МУЈАНОВИЋ НА СЛОБОДИ


Ху­се­ин Му­ја­но­вић, не­ка­да­шњи при­пад­ник муслиманске ткз. Армије БиХ, ко­ји је пре­су­дом Апе­ла­ци­о­ног су­да у Бе­о­гра­ду пра­во­сна­жно осу­ђен на че­ти­ри и по го­ди­не за­тво­ра због рат­ног зло­чи­на над ци­вил­ним ста­нов­ни­штвом, уско­ро ће иза­ћи на сло­бо­ду. Иако је два пу­та у пр­во­сте­пе­ном по­ступ­ку пред ве­ћем за рат­не зло­чи­не Ви­шег су­да у Бе­о­гра­ду осу­ђен на де­сет го­ди­на (у сеп­тем­бру 2021. и у ма­ју 2022), дру­го­сте­пе­ни суд је обе пре­су­де уки­нуо, отво­рио пре­трес и до­нео ко­нач­ну пре­су­ду.

Му­ја­но­вић је ухап­шен у ју­лу 2018. на гра­нич­ном пре­ла­зу из­ме­ђу Ср­би­је и БиХ и од та­да се на­ла­зи у при­тво­ру. С об­зи­ром на то да се у при­тво­ру на­ла­зи го­то­во че­ти­ри и по го­ди­не, он ће у по­не­де­љак, 31. ја­ну­а­ра 2023. би­ти пу­штен са из­др­жа­ва­ња ка­зне.

По­себ­ну па­жњу у слу­ча­ју „Хра­сни­ца” за­слу­жу­је чи­ње­ни­ца да је оп­ту­жни­цом Ту­жи­ла­штва за рат­не зло­чи­не, Му­ја­но­вић био оп­ту­жен, али не и осу­ђен, за пре­би­ја­ње на смрт ше­сто­ри­це срп­ских ци­ви­ла.

У оп­ту­жни­ци се на­во­ди да је он у но­ћи из­ме­ђу 2. и 3. ав­гу­ста 1992. го­ди­не, на­ре­дио да се гру­па за­тво­ре­ни­ка из­ве­де из атом­ског скло­ни­шта и ту­че и да је, услед за­до­би­је­них по­вре­да, њих ше­сто­ро пре­ми­ну­ло. И пр­вом и дру­гом пр­во­сте­пе­ном пре­су­дом, не­ка­да­шњи при­пад­ник ору­жа­них сна­га БиХ је огла­шен кри­вим.

 

СУД НЕ ВЕРУЈЕ СЛОБОДАНКИ

При­ли­ком уки­да­ња пре­су­де, апе­ла­ци­о­ним ре­ше­њем, из­ме­ђу оста­лог, на­ло­же­но је да се у по­нов­ном по­ступ­ку ис­пи­та­ју све­до­ци ко­је је од­бра­на пред­ло­жи­ла, а про­тив ко­јих је у БиХ по­кре­нут по­сту­пак за исто кри­вич­но де­ло. Апе­ла­ци­о­ни суд ни­је по­ве­ро­вао у ис­каз све­до­ки­ње ко­ја је пре­жи­ве­ла нај­ве­ће стра­хо­те у ло­го­ру Хра­сни­ца, у ко­јем је ка­за­ла да је лич­но Ху­се­ин Му­ја­но­вић про­зи­вао ци­ви­ле, на­кон че­га су они во­ђе­ни у атом­ско скло­ни­ште и ту­че­ни до смр­ти. Све­до­ки­ња је у ло­го­ру Хра­сни­ца би­ла са ма­ло­лет­ним си­ном ко­ји је на­кон стра­хо­та ко­је су до­жи­ве­ли он и мај­ка, из­вр­шио са­мо­у­би­ство.

Да је окри­вље­ни Му­ја­но­вић на­ре­ђи­вао Н. Н. при­пад­ни­ци­ма при­твор­ске стра­же да за­тво­ре­ни­ке но­ћу из­во­де из ће­ли­ја и од­во­де у атом­ско скло­ни­ште и та­мо их пре­би­ја­ју и му­че, на­но­се ве­ли­ке пат­ње и по­вре­де те­ле­сног ин­те­гри­те­та, про­из­и­ла­зи из ис­ка­за све­до­ка, са­да по­кој­них Мир­ка Ву­ко­ви­ћа, Об­ра­да Ми­ло­ви­ћа, Ду­ша­на Ста­ни­ћа, Ми­ла­на Ме­ди­ћа, Сло­бо­дан­ке Мла­дић.

Об­рад Ми­ло­вић је још 1994. го­ди­не пред ис­тра­жним су­ди­јом ис­при­чао шта је ра­дио Му­ја­но­вић, а оста­лих пе­то­ро све­до­ка је на глав­ном пре­тре­су ја­сно и не­дво­сми­сле­но го­во­ри­ло о на­ред­ба­ма Му­ја­но­ви­ћа.

 

ГОСПОДАР ЖИВОТА И СМРТИ

Раз­ма­тра­ју­ћи жал­бе ко­је су на дру­гу пр­во­сте­пе­ну пре­су­ду под­не­ли ту­жи­лац за рат­не зло­чи­не, окри­вље­ни и ње­гов бра­ни­лац, Апе­ла­ци­о­ни суд их је, ка­ко се на­во­ди у пи­са­ном от­прав­ку, де­ли­мич­но усво­јио и пре­и­на­чио ка­зну.

Од­лу­ком дру­го­сте­пе­ног су­да, Му­ја­но­вић је огла­шен кри­вим да је од 8. ју­ла до 15. ок­то­бра 1992. за вре­ме ору­жа­ног су­ко­ба, ко­ји се во­дио на те­ри­то­ри­ји БиХ, као управ­ник вој­нич­ког ло­го­ра у Хра­сни­ци, срп­ским за­ро­бље­ни­ци­ма на­но­сио ве­ли­ке ду­шев­не пат­ње и ома­ло­ва­жа­вао их, др­же­ћи их у усло­ви­ма не­до­стој­них чо­ве­ка.

Ме­ђу­тим, из на­во­да обра­зло­же­ња пра­во­сна­жне пре­су­де, мо­же да се за­кљу­чи да Му­ја­но­вић ни­је огла­шен кри­вим ни за при­тва­ра­ње срп­ских ци­ви­ла, ни за пре­би­ја­ње са смрт­ним по­сле­ди­ца­ма.

– Апе­ла­ци­о­ни суд је, де­ли­мич­ним усва­ја­њем жал­би окри­вље­ног и ње­го­вих бра­ни­ла­ца, из­о­ста­вио из чи­ње­нич­ног опи­са оп­ту­жни­це про­тив­за­ко­ни­то за­тва­ра­ње на­ла­зе­ћи да у кон­крет­ном слу­ча­ју не­ма до­ка­за да је окри­вље­ни, у ин­кри­ми­ни­са­ном пе­ри­о­ду, као управ­ник вој­нич­ког при­тво­ра у Хра­сни­ци пред­у­зео рад­њу про­тив­прав­ног за­тва­ра­ња око 30 срп­ских ци­ви­ла.

Та­ко­ђе, Апе­ла­ци­о­ни суд је на­шао и да до­ка­зи­ма из­ве­де­ним то­ком овог кри­вич­ног по­ступ­ка ни­је мо­гло да се не­сум­њи­во за­кљу­чи ни да је окри­вље­ни из­дао на­ред­бу да се за­тво­ре­ни­ци пре­би­ја­ју и му­че, те да је на­нео по­вре­де те­ле­сног ин­те­гри­те­та оште­ће­ни­ма М. В. и С. П. – пи­ше у пре­су­ди дру­го­сте­пе­ног су­да.

 

НЕХУМАНИ УСЛОВИ ЗА СРБЕ

Му­ја­но­вић је, про­из­и­ла­зи из пра­во­сна­жне пре­су­де, огла­шен кри­вим јер оште­ће­ни­ма у за­ро­бље­ни­штву ни­је обез­бедио ми­ни­мал­не жи­вот­не усло­ве. Др­жао их је за­тво­ре­не у га­ра­жа­ма ко­је су пре­гра­ђи­ване та­ко да су од јед­не пра­вље­не две.

Про­сто­ри­је ни­су има­ле про­зо­ре, ле­жа­је, ни дру­ги ин­вен­тар, а за­ро­бље­ни срп­ски ци­ви­ли спа­ва­ли су на бе­то­ну, без по­кри­ва­ча. По­што ни­су има­ли то­а­лет, ну­жду су оба­вља­ли у ли­ме­ну кан­ту.

Ни­су има­ли ни сла­ви­ну са те­ку­ћом во­дом, а днев­но су до­би­ја­ли са­мо јед­ну фла­шу во­де по за­твор­ској ће­ли­ји. За­ро­бље­ни­ци­ма је да­ван је­дан, нај­ви­ше два обро­ка у то­ку да­на, а они су би­ли ми­ни­мал­ни – 12 или 13 ка­ши­ка теч­но­сти и кри­шка хле­ба по осо­би. Због то­га су срп­ски ци­ви­ли све вре­ме би­ли глад­ни и жед­ни, а Му­ја­но­вић им ни­је пру­жио ни основ­ну здрав­стве­ну за­шти­ту.

СРАМНА ОДЛУКА СУДА

– По на­ла­же­њу Апе­ла­ци­о­ног су­да, са­др­жај­на, су­штин­ска и упо­ред­на ана­ли­за до­ка­за из­ве­де­них то­ком овог по­ступ­ка, до­во­ди до не­сум­њи­вог за­кључ­ка да је ван ра­зум­не сум­ње до­ка­за­но да је окри­вље­ни, од 8. ју­ла до 15. ок­то­бра 1992. го­ди­не, био управ­ник вој­нич­ког при­тво­ра у Хра­сни­ци, те да је пре­ма при­тво­ре­ним ци­ви­ли­ма не­чо­веч­но по­сту­пао јер им ни­је обез­бе­дио еле­мен­тар­не жи­вот­не усло­ве – на­во­ди се у од­лу­ци су­да.

При­ли­ком до­но­ше­ња од­лу­ке о кри­вич­ној санк­ци­ји, Апе­ла­ци­о­ни суд је од олак­ша­ва­ју­ћих окол­но­сти на стра­ни окри­вље­ног имао у ви­ду да је реч о по­ро­дич­ном чо­ве­ку ко­ји до са­да ни­је осу­ђи­ван, док је од оте­жа­ва­ју­ћих це­нио окол­но­сти под ко­ји­ма је кри­вич­но де­ло из­вр­ше­но, да је сво­јим ра­ни­јим успе­шним рад­ним ис­ку­ством на истим по­сло­ви­ма тре­ба­ло да на­док­на­ди објек­тив­не по­те­шко­ће у ре­дов­ном функ­ци­о­ни­са­њу при­тво­ра, те и на­ста­ле по­сле­ди­це у ви­ду бро­ја ци­ви­ла ко­ји­ма су на­не­те ве­ли­ке ду­шев­не пат­ње.

За­то га је осу­дио на ка­зну за­тво­ра у тра­ја­њу од че­ти­ри го­ди­не и шест ме­се­ци, на­ла­зе­ћи да је ова­ко из­ре­че­на ка­зна сра­змер­на те­жи­ни из­вр­ше­ног кри­вич­ног де­ла и сте­пе­ну кри­вич­не од­го­вор­но­сти окри­вље­ног.

 

Аутор: Мирослава Дерикоњић
Извор: ПОЛИТИКА
28.01.2023.РАТ И ЗЛОЧИНИ НАД СРБИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 1992-1995

ЗЛОДЈЕЛА

УраганПофалићи * Фочанска села * Сарајевска Голгота * Ледићи

Петровачка цестаФ. ЈабукаНамјерна Сила * Кукавице * Мостар

Башчаршија * Јошаница * Сердари * Бањалучке бебе * Бравнице

 Бјеловац * Босански Брод * Чардак * Скелани * СмолућаКравица 

 КазаниКаменицаБрадина * ТузлаДобровљачка * Цинцар

Бреза * Горажде * БрежаниЧемерно * Чагаљ * Купрес * Иваница

Чајниче * Велики парк * Будичин Поток

ЗЛОЧИНЦИ

Сакиб Махмуљин * Насер Орић * Харис Силајџић * Ахмет Сејдић

Мушан Топаловић * Рамиз ДелалићАлија Изетбеговић * Ејуп Ганић

Мурат ШабановићЈука ПразинаШевеРасим Делић * ХВО

Исмет Бајрамовић * Елфета Весели * Нервин Узуновић * Мате Бобан

Јадранко ПрлићКрвава Азра * Младен Налетилић * Драган Викић

Самир Кахфеџић * Зулфо Алић * Зелене Беретке * Миралем Мацић

Јасмин Гуска * Енес Туцаковић * Патриотска Лига * Перо Вицентић

Русимир Хаџихусеиновић * Шеве * Мехо Бајрић * Селим Бешлагић

Хаџо Ефендић * Бесим Спахић * Јован Дивјак * Мостар * Оручевић

Купрешки * Енвер Хаџихасановић * Муџахедини * Амир Кубура

Дервентски * Сребренички * Сарајевски

ЛОГОРИ

СилосДретељОџак * Орашје * Стролит * Стела * Зоил * Челебићи

Бихаћ * Виктор Бубањ * Хотел Бристол * Борсалино * Храсица * Брчко

Зеница * Јајце * Какањ * Бреза * Бугојно * Маглај * Мостар * Лукавац

Завидовићи * Сребреник * Фојница * Дервента

ЖРТВЕ

Љубо Млађеновић * Драган ВасићСтрахиња Живак * Раде Рогић

Слађана Кобас * Породица ГолубовићОлга ДрашкоРистовићи

Мирјана Драгичевић * Наташа и Милица * Слободан Стојановић

Силовања * Кнежевићи * Видово Село *

ПУБЛИКАЦ.

Без дистанце * Анђео са горе Заглавак * Битка за Возућу * Јелена '93

Мостарска тамница * И крв је горјела  * Крици и опомена * Трново 92

Мртви опомена живима * Живим да свједочим * Одбрана Херцеговине

1335 дана * Егзодус поново * Терор у Горажду * Љубомир Млађеновић

Знаш мене * Јаук * Побиј, покрсти и протерај * Сјећаш ли се мене

Средња БоснаСтан' Неретво * Мјесто покољаРатни Хирург

 Душан Шеховац * Чапљина град злочинац

 Оцените нам овај чланак:

Посећено је: 182  пута
Број гласова: 0


Tags:
HUSEIN MUJANOVIC
HAPSENJE SUDJENJE
LOGOR HRASNICA
GRAD SARAJEVO
JUZNA BOSNA
DEVEDESETE GODINE
NEHUMANI USLOVI
ARMIJA BIH
UPRAVNIK ZAPOVEDNIK
MUSLIMANSKI ZLOCINCI
SLOBODANKA MLADIC
UBISTVO CIVILA
MILAN MEDIC
RASPAD SFRJ
RAZBIJANJE JUGOSLAVIJE
SEPTEMBAR 1992
OBRAD MILOVIC
DUSAN STANIC
MUCENJE ZAROBLJENIKA
PREBIJANJE BATINANJE
SILOVANJE ZENA


ПРОВЕЗАНЕ ТЕМЕ

Четворо припадника ХОС осуђeни нa 24 годинe зaтворa, за злочине у Чапљини и Мостару 1992. године

Томислав Мерчеп и његове жртве

Досије Сарајево: Какве тајне крије Мујановићев кабинет из Храсничког логора 1992. године

Случај Перешин: Заборављене задарске октобарске жртве у јесен 1991. године

Два нова сведока у Београду на суђењу Бранку Тунићу за убиство војника ЈНА Марка Утржана 1991. у логору Ракитије

Београдско суђење Бранку Тунићу за убиство војника ЈНА Марка Утржана у Загребу 1991. године

Скончао иза решетака: Перо Коњ - крвник из Посавине
Поделите ову вест, нека се чује истина...

Прочитајте још текстова од истог аутора:Skip Navigation Links